ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Zonzoektjou NL

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

• Zonzoektjou (NL), ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 58552022 te vestigingsnummer 000027886824. Hoofdkantoor is gevestigd te Zonnedauwstraat 6, 7676CB in Westerhaar-Vriezenveensewijk;
• “product” of “producten”: door Zonzoektjou aangeboden of geleverde TL, LED en andere verlichting, audiovisuele apparatuur en/of andere zaken;
• “dienst” of “diensten”: door Zonzoektjou geleverde diensten, zoals montage, onderhoud en/of service;
• “afnemer”: de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Zonzoektjou.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en/of aanbiedingen van Zonzoektjou en op alle met Zonzoektjou gesloten overeenkomsten.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Zonzoektjou zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.

2.2 Zonzoektjou is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Zonzoektjou dienen binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Zonzoektjou te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Zonzoektjou alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Vermeldingen van afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met zorg gedaan, echter kan Zonzoektjou niet instaan dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend.

3.2 De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Zonzoektjou verstrekte gegevens en informatie. Zonzoektjou is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de afnemer alle redelijkerwijs door Zonzoektjou verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

3.3 De afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde producten en de daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, de diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Zonzoektjou ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen offertes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Zonzoektjou.

4.2 Het is de afnemer niet toegestaan om offertes van Zonzoektjou en/of in het kader daarvan door Zonzoektjou verstrekte documentatie aan derden ter beschikking te stellen.

4.3 De afnemer mag de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Zonzoektjou of haar leverancier aan de producten heeft toegekend.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Door Zonzoektjou opgegeven of met Zonzoektjou overeengekomen prijzen zijn exclusief transport, exclusief BTW en andere belastingen. Waarbij nodig zullen kosten als reis- en verblijfskosten en andere onkosten verhaald kunnen worden op afnemer, tenzij expliciet anders is vermeld.

5.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Zonzoektjou gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Indien Zonzoektjou bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Levertijd en termijnen

6.1 De door Zonzoektjou opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan verplicht Zonzoektjou niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Zonzoektjou benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Zonzoektjou benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 7 Levering van producten

7.1 Voor de betekenis van door Zonzoektjou gebruikte vervoers- en leveringstermen zijn de dan geldende Incoterms bepalend. Indien niet anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek (ex Works (EXW)).

7.2 Zonzoektjou bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de afnemer. Transport en/of verzending geschiedt voor risico van de afnemer. De afnemer dient transport/verzending te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Mocht een door de afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Zonzoektjou indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product welke minstens gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

7.4 Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Zonzoektjou dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Zonzoektjou heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.5 Zonzoektjou is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Zonzoektjou daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.

7.6 Zonzoektjou is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Installatie, onderhoud en andere diensten

8.1 Zonzoektjou bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de afnemer.

8.2 Met Zonzoektjou overeengekomen responstijden gaan in op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de melding door Zonzoektjou is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 De afnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn.

8.4 Meerwerk zal door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij Zonzoektjou geldende tarieven. Er is in ieder geval sprake van meerwerk indien de door de afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of indien werkelijke gegevens afwijken van de offerte of opdrachtbevestiging.

8.5 De afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Zonzoektjou de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van Zonzoektjou in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld, bij gebreke waarvan Zonzoektjou gerechtigd is om de daardoor ontstane (extra) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

8.6 De afnemer is verplicht ten aanzien van de medewerkers van Zonzoektjou alle vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

8.7 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) Zonzoektjou die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

8.8 De afnemer zal Zonzoektjou vóór de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van geldende bijzondere veiligheids- en andere voorschriften.

8.9 De afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.

8.10 De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien (i) de afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd, (ii) de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, (iii) Zonzoektjou schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert, of (iv) de afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 9 Uitsluitingen

9.1 Werkzaamheden door Zonzoektjou met betrekking tot onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of door het niet naleven van de door Zonzoektjou gegeven aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de afnemer of derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, door vandalisme of door andere niet aan Zonzoektjou toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij Zonzoektjou geldende tarieven.

9.2 Werkzaamheden door Zonzoektjou in verband met het verhelpen van achterstallig onderhoud aan apparatuur ouder dan 12 maanden of in verband met wijzigingen in de configuratie van primair of secundair aangesloten apparatuur, zoals computers, netwerken, stuursystemen, audio, video & showcontrol systemen of beveiligingsinstallaties, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij Zonzoektjou geldende tarieven.

9.3 Apparatuur die vervangen dient te worden of waarvan de technische levensduur is verstreken (algehele slijtage) kan door Zonzoektjou van verder onderhoud uit hoofde van de (service)overeenkomst worden uitgesloten. Indien Zonzoektjou van dit recht gebruik maakt, zal zij de afnemer daarvan ten minste 1 maand tevoren in kennis stellen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien Zonzoektjou door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

10.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Zonzoektjou onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Zonzoektjou zijn ingeschakeld.

10.3 Indien Zonzoektjou bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Gebreken en reclame

11.1 Indien zich gebreken zouden voordoen in de producten of diensten als gevolg van productie- of materiaalfouten of fouten in de werkzaamheden, dan zal Zonzoektjou de gebreken herstellen, de betrokken producten of diensten vervangen of opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Zonzoektjou. Deze garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie met een maximum van 24 maanden na levering.

11.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken in of veroorzaakt door lampen, glaswerk, batterijen en accu’s en/of gebreken die (mede) het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) het door (personeel van) de afnemer niet in acht nemen van door Zonzoektjou gegeven of op verpakkingen of in gebruiksaanwijzingen vermelde instructies, (ii) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, (iii) onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken van de producten of achterstallig onderhoud, (iv) het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten, (v) naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten of diensten of (vi) vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Zonzoektjou niet aansprakelijk.

11.3 De afnemer dient de geleverde producten en diensten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst resp. uitvoering nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

11.4 De afnemer dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij Zonzoektjou in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

11.5 Indien de afnemer reclameert is hij verplicht Zonzoektjou de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Zonzoektjou te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

11.6 Voor een retourzending dient de afnemer de op de website van Zonzoektjou (www.Zonzoektjou.nl) beschreven retourprocedure te volgen. Retourzending is uitsluitend mogelijk na online registratie en met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en na verkrijging van de uitdrukkelijke toestemming van Zonzoektjou. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer. Zonzoektjou zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Zonzoektjou.

11.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

11.8 De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Zonzoektjou binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Zonzoektjou mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

11.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

11.10 Na constatering van een tekortkoming in een product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Buiten het bepaalde in Artikel 11 heeft de afnemer geen enkele aanspraak op Zonzoektjou wegens gebreken in of met betrekking tot de door Zonzoektjou geleverde, verhuurde of in bruikleen gegeven producten of verrichte diensten.

12.2 Zonzoektjou is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Zonzoektjou.

12.3 Zonzoektjou is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.

12.4 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.

12.5 De door Zonzoektjou gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Zonzoektjou niet aansprakelijk.

12.6 In gevallen waarin Zonzoektjou, onverminderd het bepaalde in dit Artikel 12, aansprakelijk is voor schade, zal een eventuele te betalen schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR5.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Zonzoektjou, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.7 Iedere vordering op Zonzoektjou, tenzij deze door Zonzoektjou is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 De afnemer zal Zonzoektjou vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Zonzoektjou daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de afnemer verstrekte informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

13.1 Zonzoektjou behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

13.2 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Zonzoektjou gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

13.3 De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

13.4 De afnemer is verplicht de verhuurde of in bruikleen gegeven zaken en de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Zonzoektjou te bewaren.

13.5 Zonzoektjou heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die Zonzoektjou uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de afnemer heeft of mocht krijgen. De afnemer komt jegens Zonzoektjou geen retentierecht op de door Zonzoektjou geleverde producten toe.

13.6 Een door Zonzoektjou verhuurde of in bruikleen gegeven zaak blijft te allen tijde eigendom van Zonzoektjou. De afnemer is niet gerechtigd de verhuurde of in bruikleen gegeven zaak te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

13.7 De afnemer dient de verhuurde zaak direct na afloop van de huurtermijn en de in bruikleen gegeven zaak op eerste verzoek van Zonzoektjou, maar uiterlijk 14 dagen na terbeschikkingstelling, aan Zonzoektjou te retourneren.

13.8 Indien de afnemer een of meer in bruikleen verkregen demonstratiematerialen van Zonzoektjou niet, niet tijdig of niet in de oorspronkelijke staat inclusief verpakking retourneert, is hij op eerste verzoek van Zonzoektjou verplicht om deze demonstratiematerialen af te nemen tegen betaling van de nieuwwaarde ervan.

13.9 Ingeval van schending van een van de in dit artikel opgenomen verbintenissen door (personeel van) de afnemer verbeurt de afnemer ten opzichte en ten behoeve van Zonzoektjou een aan Zonzoektjou toekomende boete van EUR 5.000,- per overtreding en van EUR 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Zonzoektjou op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van Zonzoektjou om nakoming van deze verbintenis te vorderen.

Artikel 14 Betaling

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Zonzoektjou te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Huurtermijnen en eventuele door Zonzoektjou bepaalde waarborgsommen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

14.2 Zonzoektjou heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van twee (2) % per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

14.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

14.5 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Zonzoektjou is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met wat de afnemer, al dan niet opeisbaar, aan Zonzoektjou schuldig is.

14.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt.

Artikel 15 Annulering

15.1 De afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Zonzoektjou en de winstderving door Zonzoektjou, te vermeerderen met BTW, aan Zonzoektjou te vergoeden.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

16.1 Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Zonzoektjou aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Zonzoektjou en de afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

17.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Zonzoektjou is gevestigd.

17.3 Op alle overeenkomsten die door Zonzoektjou worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.

17.4 Alle geschillen tussen Zonzoektjou en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Zonzoektjou bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de afnemer te wenden.

Zonzoektjou, versie 2014.1