AANVAARDING VAN DEZE DISCLAIMER
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze disclaimer en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

WIJZIGINGEN
Deze disclaimer kan door Zonzoektjou te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde disclaimer zal van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld is. Om die reden dient u regelmatig de disclaimer vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de “inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze disclaimer, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze disclaimer.
Zonzoektjou behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Zonzoektjou behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

INHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Zonzoektjou geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt – in de staat waarin het zich bevindt – en – zoals beschikbaar -. Zonzoektjou wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Zonzoektjou geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Zonzoektjou geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Zonzoektjou vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Zonzoektjou of enige aan Zonzoektjou verbonden groepsonderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Zonzoektjou in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Zonzoektjou in verband met de website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

LINKS
Deze website kan links naar andere webites bevatten die niet onder controle staan van Zonzoektjou. Zonzoektjou is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Zonzoektjou heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Zonzoektjou de inhoud van die website zou onderschrijven.

AUTEURSRECHTEN
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s/afbeeldingen) behoren toe aan Zonzoektjou of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonzoektjou is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Zonzoektjou worden. Zonzoektjou mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

SOFTWARE
Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Zonzoektjou wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreukmakend is, van de hand.

SAFE HARBOR
Safe Harbor Statement op grond van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995: De informatie op deze Web Site kan bepaalde mededelingen bevatten inhoudende voorspellingen of toekomstverwachtingen met betrekking tot de financiële stand van zaken, de (operationele) resultaten en de bedrijfsvoering van Zonzoektjou en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke voorspellingen of toekomstverwachtingen dat zij risico?s en onzekerheden met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Door een aantal factoren zouden de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van consumenten en bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in de smaak en voorkeur van consumenten, in het uitgavenniveau voor marketing en promotie bij Zonzoektjou en zijn concurrenten, in de kosten van grondstoffen en het beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente (vooral koerswijzigingen van de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige samenwerkingen, overnames of afstotingen en de snelheid van technische ontwikkelingen.

OVERIGE BEPALINGEN
Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Zonzoektjou producten of diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Uit een dergelijke verwijzing mag niet worden afgeleid, en een dergelijke verwijzing houdt geen garantie in dat enig product of dienst op enig moment beschikbaar is in een bepaald land. Gelieve contact op te nemen met Zonzoektjou voor verdere informatie.
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze disclaimer en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door Zonzoektjou voor de rechter worden gebracht
Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen of te bellen naar ?????????????